TÜRKİYE’DEKİ AŞÇILIK ÖRGÜTLENMESİ

TÜRKİYE’DEKİ AŞÇILIK ÖRGÜTLENMESİNE YÖNELİK ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE DEĞERLENDİRME ADLI ÇALIŞMANIN DEĞERLENDİRMESİ

Çalışmanın Adı: Türkiye’deki Aşçılık Örgütlenmesine Yönelik Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Değerlendirme (PDF olarak indirmek için lütfen en alta gidiniz.)

Çalışma Kabul tarihi: 25.15.2020 (Çalışmada belirtilmiş olan 15'inci ayın hangi takvimde, hangi ay olduğu soru işaretlerine neden olmuştur.)

Çalışma Yayın tarihi: 18.03.2021

Çalışmanın Yayınlandığı İnternet Sitesi: https://dergipark.org.tr

Çalışmayı Oluşturanlar: Gülçin Özbay ve Evrim Karaca

ÇALIŞMA HAKKINDAKİ GENEL DEĞERLENDİRMELER

Sayın Gülçin Özbay ve Sayın Evrim Karaca tarafından hazırlanmış olan Türkiye’deki aşçılık örgütlenmesine yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirme adlı çalışma kurumumuz tarafından incelenmiştir.

Dünya Genelinde Uzun Yıllar İçinde Edindiğimiz Bilgi ve Tecrübeler Işığında Çalışma Hakkındaki Değerlendirmelerimiz Şöyledir:

Sayın Gülçin Özbay ve Sayın Evrim Karaca tarafından hazırlanan istatistiki bilgilerinde yer aldığı rapor niteliğinde olarak değerlendirilebilecek olan çalışma, Türk mutfağının efsane şefleri Aydın Yılmaz ve Zeki Gülyiyen’in meslek hayatları boyunca 30 yıldan fazla bir süredir savunduklarını özetleyen bir çalışma olarak tarafımızdan değerlendirilmiştir. Ancak çok önemli olan konularda “Ulusal ve Uluslararası” diye nitelendirilmiş olan çalışmanın oldukça eksik ve yetersiz kaldığı anlaşılmaktadır. Buna rağmen ülkemizdeki bazı üniversitelerde görevli olan kişilerin çok uzun yıllar önce dile getirdiğimiz ve son dönemlerde ise yüksek sesle her yerde paylaşmakta olduğumuz konuları en sonunda ele alabiliyor olmalarını önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.

Söz konusu çalışmayı yapan kişilere sözcülüğümüz tarafından e-posta ile bildirimde bulunulmuş ve eksik olan konularda bilgi edinebilecekleri dosyalar gönderilmiştir. Çalışmayı oluştururken Türkiye’deki aşçılık örgütlenmesine dair detaylı bilgi edindiklerini zannettikleri konularla ilgili olarak bu örgütlenmelerden olan federasyonların veya derneklerin kamuoyu nezdinde konuşamadığı tüm konularda çok daha detaylı bilgileri doğrudan edinebilmeleri adına; Sayın Gülçin Özbay'a ve Sayın Evrim Karaca’ya delilleriyle birlikte gönderilen önemli veriler e-postanın içeriğinde yer almıştır.

Gönderilen konularla ilgili gelecekte çalışma yapabilecek cesaretleri olması durumunda arşivlerimizdeki tüm bilgilerin Türk mutfağının ve gelecek nesillerimizin istikbali için kendileri ile paylaşılabileceği hususu da ayrıca ilgili çalışmayı yapan Sayın Gülçin Özbay’a ve Sayın Evrim Karaca’ya tüm samimiyetimizle iletilmiştir.

Çalışmayla ilgili olarak olumlu ve olumsuz diye nitelendirilebilecek olan bazı diğer değerlendirmelerimiz ise şöyledir;

Çalışmanın Olumlu Olarak Nitelendirdiğimiz Yönleri:

  • 2021 yılı içerisinde paylaşılan istatistiki bilgilere dayalı çalışma, Sayın Tolgahan Gülyiyen’in öncü şeflerimizin amaçlarından, çalışmalarından yola çıkarak çok uzun yıllar önce yaptığı önemli öngörülerinin, analizlerinin ve tespitlerinin haklılığını da tüm yönleriyle ortaya sererek desteklemektedir.
  • 26 Ağustos 2009 tarihinde Sayın Tolgahan Gülyiyen’i piyasadan silmekle tehdit ederek kendisini piyasadan silmek istemiş olan yapıların ya da örgütlenmelerin kendilerini yüzeyselde olsa ele verdiği bir çalışmadır. Bu konularda mağdur edilen veya edilmek isteniş olan tek kişi elbette sadece Sayın Tolgahan Gülyiyen değildir. Bu örgütlenmeler geçmişten günümüze kadar Türk mutfağına faydalı olabilecek birçok kişiyi kendi deyimleri ile piyasadan silmişler veya sildiklerini zannetmişlerdir. Bu konularda yüzeyselde olsa böylesi çalışmalar yapabilen birilerinin daha ortaya çıkabiliyor olması uzun yıllardır verdiğimiz uğraş ve mücadelelerin neticelerini geçte olsa zamanla Türk mutfağı olarak almaya başladığımızı bizlere düşündürmektedir. Bu açıdan Türk mutfağı adına olumlu olarak nitelendirdiğimiz bir çalışmadır. Bu anlamda söz konusu çalışma öncülerimizle beraber uzun yıllardan beri savunduklarımızla ilgili öngördüğümüz hedeflerimizin Türk mutfağı adına gelecekte gerçekleşmesine katkı sağlamaktadır.
  • 2010 yılında belirlenmiş olan ve 7 Ocak 2020’de ilan edilmiş olan iç stratejilerimizi destekleyen ve birçok açıdan iç stratejilerimize hizmet eden bir çalışmadır.
  • Uzun yıllar önce belirtiğimiz ve uğruna bedeller ödeyerek savunduğumuz tüm düşünceleri her anlamda destekler nitelikte istatistiki bilgilere yer verilen bir çalışmadır.

Çalışmanın Olumsuz Olarak Nitelendirdiğimiz Yönleri:

  • Çalışma içerisinde çalışmayı oluşturanlar tarafından konuyu ilgilendiren hususlarla ilgili olarak asıl sorulması gereken çok daha önemli soruların ilgili kişilere sorulmadığı gözlemlenmiştir. Bir diğer ihtimal ise sorulacak olan sorular hususunda birtakım şahısların cevap vermemeleri gibi durumları ile karşılaşılabileceği için bazı sorulması gereken asıl soruların sorulmuş olsa bile çalışmada yer almamış olabilme ihtimalidir. Bu ihtimalin zayıf olduğu düşünülmektedir. Çalışmayı oluşturanların ellerinde var olan kısıtlı bilgiler çerçevesinde soru sordukları ve asıl sorulması gereken sorulara bu yüzden yönelemedikleri çalışmanın geneli incelendiğinde anlaşılmaktadır. Bu yönden değerlendirildiğinde söz konusu çalışma tarafımızdan kısıtlı bilgilerle oluşturulmuş olan eksik bir çalışma olarak nitelendirilmektedir.
  • Çalışma içerisinde federasyonların, derneklerin yetkililerin hangi isimler olduğu açık şekilde bulunmamaktadır. Bu nedenle kendilerine yöneltilen ilgili sorulara olayları çarpıtmak için veya kendi çıkarlarına uygun şekillerde cevaplar vererek birtakım ifadeler kullanıldığı ya da değinmeleri gereken asıl hususlara kendi çıkarları gereği hiç değinilmediği düşünülmektedir.
  • Çalışma içerisinde konuyu ilgilendiren her hususta çok daha detaylı ve aydınlatıcı bilgiler edinebilmek için derneklere, federasyonlara ya da konfederasyonlara yöneltilen sorular yetersiz kalmıştır. Buda toplumun yeterince ilgili konularda aydınlatılmadığı gerçeğini bize sunmaktadır.
  • Çalışma her yönüyle önemli ve aradan geçen yıllar göz önüne alındığında büyük bir gelişmeye işaret ediyor olmasına rağmen; ilgili aşçılık örgütlerinin kendi aralarındaki gayrimeşru faaliyetlerine söz konusu çalışmada gerektiği gibi değinilmemiş olmasını büyük bir eksiklik olarak değerlendiriyoruz. Ancak bu eksiklik ilgili çalışmayı yapanların bir eksikliği olarak kesin hüküm ile asla değerlendirilemez. Söz konusu çalışmada kaynak olarak dinlenenler veya dikkate alınanlar birtakım federasyonların ve derneklerin yetkilileri olduğundan ötürü bu yapıların kendi aralarında bildiği gayrimeşru faaliyetlerini dile getirmeleri asla beklenemezdi. Söz konusu eksiklik federasyonların-derneklerin yetkilileri tarafından da iyi bilinen ancak açık olarak ifade edilemeyen malum nedenlerden kaynaklanmamakta olduğu kadar ilgili çalışmayı yapanların eksik bilgilerinden de kaynaklanmaktadır. Buna rağmen ilgili çalışmayı yapan kişilerin bunlar hakkında bilgi edinmesi durumunda bile çalışmalarında toplumun gerektiği gibi aydınlatılabilmesi için gayrimeşru konulara açıklıkla değinebileceklerinden de kesinlikle şüphe edilmektedir.

Yukarıda da ifade edildiği gibi: TMDH tüm bu konularda ilgili çalışmayı yapan çevrelere bildirim yapmıştır. Bu tür konularda yapılan çalışmaları desteklemekte olduğumuz da ilgililere bildirilmiştir. Gelecekte ilgili konularda daha detaylı çalışmalar yapmak istemeleri durumunda delilleriyle beraber gönderilen hususları kullanmaları tavsiyesinde bulunulmuştur.

Eğer bu tür çalışmalarda gerçekten tarafsız şekilde davranarak kamuoyu ile en doğru bilgileri cesaretle paylaşmak adına samimiyelerse, Türkiye’deki aşçılık örgütlenmelerine yönelik bilinmeyenleri veya bilinmesine rağmen toplum önünde konuşulmayanları, söylenmeyenleri; kısacası aşçılık camiasına dair tüm arşiv bilgilerimizin paylaşılacağı hususu da gönderilen bazı bilgi ve belgelerle beraber ilgili çalışmanın sahiplerine açık şekilde tebliğ edilmiştir.

Türkiye’de aşçılık örgütlenmelerine dair her açıdan sağlıklı ve doğru bir çalışma oluşturabilmek için: Kendi deyimleriyle piyasadan adam silerek sadece kendi adamlarına yol açan bu sözde aşçılık örgütlerinden ziyade, söz konusu aşçılık örgütlenmelerin dışında yer alarak sektördeki adaletsizliklere karşı mücadele edenlerin hatta mağdur edilenlerin delilleriyle birlikte tepki verdikleri konularda dinlenmelerinin gereklilik-zorunluluk derecesinde şart olduğu açıktır. Bu manada en önemli konuları görmezden gelerek sadece gayrimeşru icraatları bulunanların kendilerine göre şekillendirebildikleri söylemleriyle oluşturulan veya oluşturulacak olan tüm çalışmalar yukarıdaki hususlar değerlendirildiğinde her açıdan eksik ve yetersiz olarak kalacaktır.

Kamuoyu Nezdinde İlgili Tüm Çevrelere Saygıyla Bildiririz

TÜRK MUTFAĞI DİRİLİŞ HAREKETİ

tmdh_logA.png

logologo3wtca1logo tolgahanzg logo


Kıbrıs Girne Tüp Bebek